Juletræet har kun været i det danske hjem i godt 200 år.

Træet kom fra Tyskland, og det første stod så vidt man ved på godset Holsteinsborg på Sydsjælland i 1808.

Derefter spredte det sig langsomt til borgerskabet og derfra til præsteskabet og lærerstanden.

Det første københavnske juletræ stod, så vidt man ved, i 1811 hos familien Lehmann, hvis lille søn Orla senere kom til at spille en stor rolle for Grundlovens indførelse.

Salmedigteren N.F.S. Grundtvig var i starten ikke begejstret for det grønne træ, som han kaldte en udvandet form for kristendom. Senere mente han dog, at det var sendt til os fra Vorherre selv. Salmedigteren B.S. Ingemann forelskede sig imidlertid i juletræet ved første øjekast hos sin forlovedes forældre.

Allerede små 100 år efter introduktionen havde de fleste danske hjem et juletræ eller det, der lignede.

For juletræer var endnu så dyre, at mange arbejdere og andre lavtlønnede måtte improvisere med et kosteskaft med grene på, en grøntsagsstok og så videre.

I tiden op mod Anden Verdenskrig blev juletræet imidlertid så billigt, at det blev allemandseje. Og i dag kan de færreste forestille sig en jul uden det grønne træ midt i stuen behørigt pyntet. For slet ikke at tale om at hente juletræet hjem.

Det er nemlig blevet en hel begivenhed, især hvis man kan få lov til selv at fælde træet ude i skoven.

Pynten har skiftet udseende mange gange. Der har været spiselige ting som kringler, sukkerstokke og chokoladefigurer eller bibelske ting som engle og jakobsstiger på træets grønne grene.

Kugler, fugle, kurve, musestiger, guirlander, kræmmerhuse, hjerter og så videre.

 

Treårskrigen i 1848-50 og den gryende nationalisme inspirerede til trommer, dannebrogsflag og andet i rødt og hvidt, altså det, der synges om i Højt fra træets grønne top, skrevet af Peter Faber.

 

Der har i øvrigt altid været lys på juletræet i toppen. Det kunne lige så godt være en stork eller en engel som den stjerne, de fleste har i dag. Stjernen, der naturligvis symboliserer Betlehemsstjernen.

 

Skiftende moder gør også, at designerpynt er blevet et hit hos nogle, for eksempel skal det være rødt julepynt det ene år, og guldfarvet det andet.

MediaZink ønsker alle

Glædelig jul

139894

English version:

There is no more Danish than the Christmas tree .
But the Christmas tree has only been in the Danish Christmas bazaar for almost 200 years.
The tree came from Germany , and the first was as far as we know at the estate Holsteinsborg in 
South Zealand in 1808th
Then it spread slowly to the bourgeoisie and from there to the priesthood and the teaching profession.
The first Copenhagen Christmas tree stood , so far as we know , in 1811 the family Lehmann,
whose young son Orla later came to play a major role for the Constitution's establishment.
The hymn writer N.F.S. Grundtvig was initially not fond of the green wood , which he called a watered 
down form of Christianity.
Later he argued , however, that it was sent to us from God himself. The hymn writer B.S. Ingemann fell in love,
however, the Christmas tree at first sight with her fiance's parents.
Already some 100 years after its introduction , most Danish home a Christmas tree or it looked like.
For Christmas trees were still so expensive that many workers and other low-paid workers had to 
improvise with abroomstick with branches on a vegetable stick and so on .
In the run- up to World War II, the Christmas tree , however, so cheap that it became commonplace. 
And today few people imagine a Christmas without the green tree in the middle of the living room, 
appropriately dressed. Not to talk about to download the Christmas tree home.It is been a great event, 
especially if one may  beallowed even to fell the tree in the forest.
Icing has changed in appearance many times.There have been edible things like pretzels, sugar canes and,
chocolate figures or biblical things like angels and Jacob's ladders on the tree boughs.
Bullets, birds, baskets, mouse, increases, garlands, cones, hearts and so on.

First War of 1848-50 and the emerging nationalism inspired drums, Danish flags and another in red and white, 
that is what is sung about in High from wood green top, written by Peter Faber.

There has also always been light on the Christmas tree at the top. It could just as easily be a stork or an 
angel as the star, most have today. The star, of course symbolizes the Star of Bethlehem.

Alternating mother also makes designer ornaments have been a hit with some, for example, it must be red 
Christmas ornaments one year, and gold the other.
Media Zinc say
Merry Christmas to all