Efter §1 stk. 2, i lov om tatovering. Jf. Lov nr. 194 af 8. Juni 1966, straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller hænder.

I Folketingets udvalgs betænkning af 11. maj 1966 anføres bla at:

Tatovørbranchen Af  Tatto-Liz:

”der i § 1 foreslås indsat et almindeligt forbud mod tatovering af personer i ansigt på, hænder og, hals, det vil sige tatoveringer, der normalt er utildækkede og derfor ikke kan skjules for den pågældendes omgivelser, herunder, hans arbejdsplads, og som således kan være egnede til at volde vanskeligheder i resocialiseringsarbejde.

 Folketinget vedtog den 24. November 2009 nr. V 18 om tatovørerhvervet. Med vedtagelsen pålægges regeringen bla at tage initiativ til at etablere en autorisationsordning for tatovører, hvor den enkelte gennemgår et grundkursus i basal viden om, hygiejne, sårpleje og brugen af farvestoffer samt lærer at tatovere. Sådan autorisation forudsættes udstedt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og skal ifølge vedtagelsen fremover være en forudsætning for at arbejde som tatovør i Danmark.

Vedtagelsen pålægger endvidere regeringen at tage initiativ til at sikre, at der stilles krav om ordentlig, hygiejne i tatoveringslokaler og med, hensyn til tatoveringsredskaber.

Opfølgningen af denne del af vedtagelsen og med, hensyn til etablering af en autorisationsordning for tatovører er forankret i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Justitsministeriet noterede sig mine fremsatte synspunkter og for den interesse, jeg viste for reguleringen af tatoveringsområdet…..

….Herefter kom regeringsskifte. Og der var stille i nogle år, indtil man igen startede på at ”tage fat” i tatovørbranchen.

Vi stiftede, herefter netværket ”De Professionelle Uafhængige Tatovører”  (i daglig tale kaldet ”Uafhængige Tatovører” eller ”UT” i November måned 2012.

 14. November 2012 stiller man så et forslag til Lov om en brancheadministreret registreringsordning for tatovører.

 1. Lovens formål er at etablere en frivillig brancheadministreret registreringsordning for tatovører med, henblik på at oplyse og beskytte forbrugerne mod risici i forbindelse med tatovering.

Stk 2. Ved tatovør forstås en person, som foretager tatovering i form af permanent (tegning ved) indføring af farve med nål i, huden (-s dybere lag).

 Da der også udføres andre typer af tatoveringer så vi jo gerne, at man dengang, havde formuleret det til…. ”med nål eller nålelignende genstande”.

 Der blev altså lagt op til at Sundhedsstyrelsen sad klar til at modtage ansøgninger fra ”brancheforeninger” der ville og kunne registrere tatovører.

Dvs. Tatovørerne skulle selv kontrollere og registrere, hinanden. Noget der ALDRIG ville kunne foregå i vores branche. Vi skulle blandt andet sikre, at medlemmerne for at opnå ret til at bruge titlen registreret tatovør skulle følge Miljøministeriets regler om regulering af indholdet i tatoveringsfarver. Disse regler var på samme tid i, høring, og endnu ikke vedtaget grundet alvorlige fodfejl i udformningen. UT var høringsparts da denne bekendtgørelse kom i høring. (Udkast til bekendtgørelse om tatoveringsfarver, MIM).

Vi skulle endvidere også fratage, hinandens registreringer, såfremt man ikke levede op til givne krav.

I klagesager skulle nedsættes et klageorgan (jvf stk. 6) hvor ”mindst, halvdelen af medlemmerne” skulle være forbrugerrepræsentanter. (En klar diskriminering af tatovørerne, idet man senere ændrede denne til at ”der skulle være overvejende antal medlemmer forbrugerrepræsentanter).

Ved indgangspartiet i forretningen skulle være en synlig skiltning med at tatovøren var registreret.

Ministeren for sundhed og forebyggelse kunne endvidere fastsætte regler om, at foreningerne skulle betale et årligt gebyr for at opretholde godkendelsen til at registrere tatovørerne! De almindelige bemærkninger fastslår, at der på dette tidspunkt ikke eksisterer nogen regulering af tatovørerhvervet, og alle kan kalde sig tatovør og udføre tatoveringer.

Man kastede sig over, at en autorisation typisk gives til personer med en længerevarende uddannelse som læger og tandlæger osv.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldtes hovedparten af de, helbredsmæssige komplikationer tatoveringsfarverne !!!! Tatovørerne var her MEGET uenige, idet komplikationer kan skyldes mange ting.

Man går i lovforslaget også ind og ”kloger” på, at MIM som opfølgning på V18 medio juni 2012 udarbejdede en rapport, der viste, at tatoveringsfarver KAN indeholde kræftfremkaldende stoffer. Dette er senere afvist af eksperter på området bla i ESTP (European Society of Tattoo and Pigment Research), stiftet i 2013 i Danmark af Professor Jørgen Serup, Bispebjerg, hospital. I, hvilken undertegnede også er stiftende medlem siden 2013.

Ydermere ville Ministeren for sundhed og forebyggelse skulle fastsætte og opkræve gebyrer til dækning af udgifterne ved Sundhedsstyrelsens administration af registreringsordningen.

Tatovørerne skulle udarbejde et standardiseret klistermærke til skiltning hos de registrerede tatovører. I forslaget lægges vægt på, at de tatovører der ikke ønskede en registrering fortsat kunne udføre deres virksomhed.

I bemærkningerne anførtes, at der ikke var krav om, at en brancheforening skulle være dansk. Det kunne f eks være brancheforeninger fra andre EU/EØS-lande.

Det udmøntede sig i en lov om frivillig registrering af tatovører, der blev vedtaget oprindelig til at træde i kraft 01. Juli 2013. Men da en ny lov lænede sig op af en bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen omkring farver,  og jeg gjorde daværende Sundhedsminister Astrid Krag opmærksom på problematikken angående denne farvebekendtgørelse, besluttede man at udskyde igangsættelse af loven til 14. Januar 2014. Oprindeligt var det tænkt, at der skulle evalueres efter 3 år. Man lavede det om til 1 år, og da loven endelig trådte i kraft, skulle den, have en ”prøve-tid” på 2 år. Uafhængige Tatovører meldte klart ud, at vi var ,overbeviste om, at ingen ville tilslutte sig ordningen, men fik den besked ”at nu var det bestemt, og så måtte vi se tiden an”. Her ved udløb af denne ”prøve-tid”, har vi således mistet over 2 år, hvor branchen til stadighed er under beskyldninger for at optræde uansvarligt bla fra udtalelse af  Astrid Kragh’s efterfølger Nick Hækkerup, mens man ufortrødent tillader, hjemmefuskeri med dokumenterede giftige farver.

Uafhængige Tatovører (UT), har siden netværkets tilblivelse arbejdet for at nå ud til alle Danmarks professionelle tatovører, deres lærlinge og medhjælpere samt indehavere af tattoo studios, såfremt disse ikke var tatovører.

Uafhængige Tatovører er i dag landets største netværk med over 325 tatovører, lærlinge, medhjælpere, fagpersoner med tilknytning og interesse for tatovørbranchen samt en række internationale æresmedlemmer  (tatovører), med hvem UT har et formålstjenstligt, kollegialt og nyttigt samarbejde. Vi afholder hygiejnekurser for alle, der har sin arbejdsgang i et professionelt tattoo studio.

Vi har i samarbejde med et uvildigt ekspertfirma, Glad Consulting, gennem sommeren 2015 udarbejdet en auditeringsmodel på samme grundlag som bla dette firma har auditering og akkreditering af landets, hospitaler. Baseret på myndighedsgodkendte Danske Standarder, Insta 800 og DS 2451-10. Ved godkendt, hygiejne- og  kvalitetskontrol udstedes et certifikat. 17.11.2015 blev det første tattoo studio i Danmark certificeret.

Billede1

For at kunne gennemgå denne auditering, akkreditering og certificering skal indehaver af tattoo studio have gennemgået, hygiejnekursus.

UT har på nuværende tidspunkt (29.01.2016) afholdt 4 hygiejnekurser. 5. og 6. kursus løber af stablen 21.02.2016 og 15.05.2016. 7. Hygiejnekursus er også aftalt. Med disse kurser, har vi ca. 200 tatovører, lærlinge og medhjælpere, der har højnet deres viden med diplom herpå.

Hygiejnekursus og auditering samt fortløbende kontroller for vedligeholdelse af certificering (aftalt til 4 x årligt) honoreres direkte fra tatovørerne, lærlingene og medarbejderne til de tilknyttede firmaer, idet UT er et non-profit netværk uden økonomi.

UT har herudover også kørt en kampagne for forbrugerne og tatovørerne:

Billede1

I auditeringsmodellen kan man med fordel, hen ad vejen udvide denne med en lang række tiltag som branchen selv fremsætter og gennemarbejder. Det være sig praktisk viden hos tatovørerne/lærlingene osv. UT har gjort det klart overfor myndighederne, at succes for gennemførelse af love for vores branche nødvendigvis består i at inkludere tatovørerne. Der, hersker en positiv stemning overfor UT og UT’s tiltag hos myndighederne.

UT ønsker en obligatorisk registrering (som vi alle har hos SKAT) og foreslår, at man ”fornyr” sin licens årligt.

Fornyelse af denne licens kunne ske ved gennemførelse af årligt e-learning program,  som så printes og opbevares både hos myndighederne OG, hos tatovørerne og lærlingene, til fremvisning på forlangende. UT har allerede undersøgt hos E-learning-enheden, som, har stillet sig meget positivt overfor denne udfordring. Meget eksisterende materiale kan bruges med det samme.

Denne procedure (e-learning) foregår allerede på landets, hospitaler. Her lærer og genopfrisker man bla Korrekt håndhygiejne, håndvask, hånddesinfektion samt Korrekt brug af handsker. DVS alle disse gælder OGSÅ for tatovør-branchen. E-learning er en meget succesfuld ordning, idet man sikrer, at nye implementeringer effektivt vil nå ud til tatovører og lærlinge minimum årligt.

Da UT er et landsdækkende netværk med det formål at samle branchen, have en kommunikationsvej til gode og dårlige nyheder og på kollegial vis højne standarderne og, hygiejnen,  stiller vi os naturligvis til rådighed, idet vi mener, at det skal være en obligatorisk ordning OGSÅ før man giver en egentlig ”åbningstilladelse” til fremtidige åbninger af tattoo studier.

Ved en obligatorisk ordning sikrer det forbrugerne, at uanset, hvilket tattoo studio de går ind i, at de ved, at studiet lever op til de krav myndighederne stiller for den slags virksomhed, der går ind og bryder hudens barriere. Det bør ikke være således at forbrugere skal lede efter id-skilte eller klistermærker ved indgangen og sikre sig, at den tatovør der er på arbejde den pågældende dag, nu også er den der er indehaver af ”skiltet”.  Idet ordningen er frivillig kan man forestille sig, at der i en forretning med 4 tatovører kun er 2 registrerede. Så ordningen var bestemt ikke, hensigtsmæssigt. Men ordningen lænede sig meget op af RAB ordningen (Registrering af Alternative Behandlere). Disse foretager bare ikke ”indgreb” som tatovør-branchen.

Ved en obligatorisk ordning og dermed oprettelse af Tatovør-database, vil man, hurtigt og effektivt indhente og formidle oplysninger i branche-øjemed. Og også have kendskab til ud- og afvikling af antal af studios, tatovører mfl.

Herudover har der været på tale, at tatovørbranchen skulle ind under ”Smiley-Ordningen” som gælder for restauranter mm. Idet der her er tale om personer udpeget af fødevare- og levnedsmiddelstyrelsen, ville man kræve en lang række personer uden interesse eller viden om, hygiejne på ”klinikker” af en vis beskaffenhed. Det ville give anledning til krav og indretninger, som måske giver mening i et lokale, hvor man behandler fødevarer mm, men som er tatoverings-branchen ligegyldig. Smiley-ordningen er derfor ikke en ordning som tatovørerne ønsker, idet mange kontrollanter har f eks dyrlæge baggrund mm.

UT er derfor foregangs-foretagende for og i færd med at højne sikkerheden for de danske forbrugere samt tatovørerne, lærlingene og medarbejderne..

Alle UT’s tiltag er kommunikeret videre til alle medlemmer af Sundheds- & Ældreudvalget samt Dansk Standard, der naturligvis hylder auditeringsordningen velkommen.

 

Fiolstræde 29.01.2016

Talsperson og stifter af non-profitnetværket Uafhængige Tatovører i Danmark

Lis Kierstein

”Tatto-Liz”

indehaver af Danmarkshistoriens 1.ste certificerede tattoo studio på højde med et ambulatorium, hvor man udfører småoperationer, blodprøvetagning mm

www.tatto-liz.dk www.dput.dk  40607755 – tattoliz@gmail.com